mail: koperta Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Status

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, każde Stowarzyszenie musi posiadać Status. Poniżej publikacja treści Statutu Polskiego Stowarzyszenia ds. Mastitis

 

Polskie Stowarzyszenie ds. Mastitis

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Stowarzyszenie ds. Mastitis” a w brzmieniu angielskim: Polish Mastitis Association. 2. Stowarzyszenie „Polskie Stowarzyszenie ds. Mastitis” zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873). 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 4. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieoznaczony.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą władz w Gnieźnie. Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia określonych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub podmioty zewnętrzne.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci z nazwą i adresem siedziby w Gnieźnie. Oddziały terenowe mogą używać pieczęci z nazwą i adresem Oddziału.

§ 5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym profilu działania. 2. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 3/4 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest: - upowszechnianie wiedzy z zakresu profilaktyki, rozpoznawania i leczenia zapalenia gruczołu mlekowego u przeżuwaczy; - inspirowanie prac naukowo-badawczych z zakresu tematyki o której mowa w pkt. 1;2 - inspirowanie i popieranie realizacji programów kształcenia i specjalizacji w zakresie zapalenia gruczołu mlekowego.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) organizowanie naukowych kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji, spotkań i wystaw, 2) organizowanie działalności popularyzatorskiej i upowszechniania wiedzy z zakresu zapalenia gruczołu mlekowego u przeżuwaczy, 3) realizowanie ścisłej współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Bujatrycznym, Polskim Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych, Komitetem Nauk Weterynaryjnych PAN, Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną oraz Komisją do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym oraz wydziałami Medycyny Weterynaryjnej uczelni wyższych. 4) współpracę z międzynarodowymi organizacjami bujatrycznymi, 5) inspirowanie działalności wydawniczej, 6) inne.

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenie będzie prowadzić następujące rodzaje działalności gospodarczej (wraz z aktualnymi kodami PKD): 1. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH (94.12.Z) 2. BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI (71.20.A) 3. BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH (PKD 72.19.Z) 4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA (PKD 74.90)

Rozdział III

Prawa i obowiązki Członków Stowarzyszenia

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą wstąpić do Stowarzyszenia na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia mogą być zwyczajni i honorowi.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia. 3 2. Członkiem honorowym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób jest zasłużona dla Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Zarząd. 3. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji i rekomendacji udzielonej przez co najmniej dwóch Członków Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do: 1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 2) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie, 3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 4) korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, 5) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, 2. Członkowie zobowiązani są do: 1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia, 2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 3) przestrzegania etyki zawodowej, 4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 13

1. Członek wspierający posiada wszelkie prawa i obowiązki Członka Stowarzyszenia, o których mowa w powyższych paragrafach, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§ 14

1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek: 1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań, 2) śmierci Członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną, 3) skreślenia z listy członków w drodze uchwały Zarządu, z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy, 4) wykluczenia ze Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki, 5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych, 6) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Zarządu, 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 3, 4, 6, Zarząd zobowiązany jest zawiadomić Członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia, wykluczenia, lub pozbawienia członkostwa honorowego.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 15

1. Organami Stowarzyszenia są: 1) Walne Zebranie Członków, 2) Zarząd, 3) Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Kadencja Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków, w głosowaniu jawnym, większością co najmniej 3/4 oddanych głosów w obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania (kworum). Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kolejne kadencje.

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych organów jest uzupełniany poprzez wybory uzupełniające, na zasadach określonych w § 16. Członek organu wybrany w tym trybie uzupełnia kadencję członka organu którego miejsce zajął.

§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi, 2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście. 3. Walne Zabranie Członków zwołuje Zarząd. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia Członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 4. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przez Statut, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby Członków (kworum). Głosowanie jest jawne, chyba że Walne Zebranie Członków podejmie uchwałę o przeprowadzeniu głosowania w sposób tajny.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku. 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad. 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący, którego wybiera Walne Zgromadzenie Członków, 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 1) z własnej inicjatywy, 2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,5 3) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych. 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 2) uchwalenie statutu i jego zmian, 3) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej – Walne Zebranie wybierając członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybiera członków na funkcje określone w § 21 ust. 2 oraz § 23 ust. 2 Statutu. 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 5) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń, 6) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, 7) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu, 8) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, 9) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. Zarząd

§ 21

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 2. Zarząd składa się z 3 członków, sprawujących funkcje: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza naukowego. 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Prezes. 4. Posiedzenia Zarządu wymagają dla swej ważności obecności co najmniej dwóch Członków Zarządu (kworum). 5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach Zarządu zwykłą większością głosów. W wypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 6. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zawierania umów, składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych i podpisywania pism w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch Członków Zarządu.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy: 1) prowadzenie spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, 2) reprezentacja Stowarzyszenia wobec osób trzecich, 3) zawieranie i podpisywanie umów w imieniu Stowarzyszenia, 4) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,6 5) określanie szczegółowych kierunków działania, 6) ustalanie budżetu, 7) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 8) uchwalanie regulaminów, 9) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań, 10) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 11) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów i nadzór nad ich działalnością, 12) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie), 13) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 14) nadawanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia, 15) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 16) rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza. 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej wymagają dla swej ważności obecności co najmniej dwóch Członków Komisji Rewizyjnej (kworum). 4. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej zwykłą większością głosów. W wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 1) kontrolowanie działalności organów Stowarzyszenia, 2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji, 3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, 4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem, 5) składania na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia, 6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. Rozdział V Oddziały terenowe

§ 26

Teren działania i siedzibę Oddziału ustala Zarząd z uwzględnieniem podziału administracyjnego kraju.

§ 27

1. Organami Oddziału są: 1) Walne Zebranie Członków Oddziału, 2) Zarząd Oddziału, 3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 28

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału. 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne. 3. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest co najmniej raz na trzy lata na mocy uchwały Zarządu Oddziału. 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane na mocy Uchwały Zarządu Oddziału na żądanie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Oddziału na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału. 5. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania podania (wniosku) lub podjęcia uchwały. 6. Zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Oddziału muszą być doręczone co najmniej na dwa tygodnie przed oznaczonym terminem i muszą zawierać miejsce, datę i porządek obrad zebrania. 7. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział wszyscy członkowie Oddziału oraz inne osoby zaproszone – z głosem doradczym. 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy: 1) uchwalenie programu działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami nadrzędnych władz Stowarzyszenia, 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, 3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału na kadencję 3 lat, 4) ustalenie wytycznych dla działalności Zarządu Oddziału i Komisji, 5) podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.

§ 30

1. Zarząd Oddziału składa się z co najmniej dwóch osób w tym Prezesa. 2. Obowiązki i uprawnienia Zarządu Oddziału reguluje Regulamin Zarządu Oddziału który ustanawia Zarząd Stowarzyszenia.

§ 31

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy: 1) prowadzenie bieżących spraw Oddziału, reprezentacja Oddziału na zewnątrz oraz wobec organów Stowarzyszenia, 2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz uchwał i wytycznych organów Stowarzyszenia, 3) uchwalanie planów działalności Oddziałów Stowarzyszenia, 4) zwołanie Walnych Zebrań Członków Oddziału,8 5) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do zakresu uprawnień innych Stowarzyszenia.

§ 32

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z przewodniczącego i dwóch członków. 2. Komisja Rewizyjna Oddziału ma odpowiednie zadania i obowiązki jakie przewiduje się dla Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Obowiązki i uprawnienia Komisji Rewizyjnej Oddziału reguluje Regulamin Komisji Rewizyjnej Oddziału który ustanawia Zarząd Stowarzyszenia.

§ 33

Oddział może uchwalić Regulamin Oddziału precyzujący zakres działania cele i metody działania Oddziału. Regulamin Oddziału wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków Oddziału uchwałą podjętą większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy członków Oddziału (kworum). Regulamin Oddziału wymaga ponadto zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

§ 34

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: 1) opłaty wpisowe i składki członkowskie, 2) dotacje, 3) darowizny, zapisy i spadki, 4) odpisy z rozliczeń podatkowych, 5) środki pozyskane z prowadzonej działalności gospodarczej 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto przez Zarząd. 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca II kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, w ciągu miesiąca od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 3/4, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (kworum). 2. W sprawach spornych wykładni postanowień statutu dokonuje Zarząd. Wykładnia dokonana przez Zarząd jest wiążąca dla wszystkich Członków i organów Stowarzyszenia.9 3. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia należy załączyć projekt stosownych uchwał. 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z p. zm.).

Rozdział VIII

Przepisy przejściowe

§ 36

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu rejestrowego